• Żubry
 • Sarny

Odnawialne Źródła Energii - OZE

Odnawialne Źródła Energii - OZE

Gmina Białowieża informuje, że przystąpiła do projektu realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020...

/2022-05-17/

W dniu 26 kwietnia 2022 roku został podpisany aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu pt. „Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Białowieża” nr WND-RPPD.05.01.00-20-0879/20 w, którym zostały zaktualizowane m.in.  poniższe informację:

Całkowita wartość projektu: 580 786,21 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 405 736,44 PLN

Wkład własny: 173 887,07 PLN

Wskaźniki produktu:

-Liczba wbudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 27

-Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2 (CL 34) – 73,973

-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]- 0,09

Wskaźniki rezultatu:

-Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]- 91,05


/2021-11-17/

WAŻNE INFORMACJE PRZED WYPEŁNIANIEM WNIOSKU O WYPŁATĘ GRANTU

w ramach projektu pt. „Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Białowieża”


Wniosek o wypłatę grantu po odebraniu instalacji Grantobiorca złoży w Urzędzie Gminy w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dokonania płatności za instalację wniosek o wypłatę grantu (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu) wraz z odpowiednimi dokumentami:
1. Uproszczona dokumentacja techniczna (zgodna z minimalnymi parametrami dla instalacji OZE określonymi w załączniku 2 do Regulaminu wraz z opisem efektów ekologicznych grantu zgodnie z załącznikiem 3 do Regulaminu);
2. Kopia zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę – jeżeli dotyczy;
3. Kopia Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – jeżeli dotyczy;
4. Kopia dokumentów potwierdzających wybór wykonawcy (kopia zebranych ofert, protokół z wyboru wykonawcy)
5. Kopia umowy z wykonawcą
6. Kopia dowodów księgowych (rachunki, faktury);
7. Kopia dowodów zapłaty;
8. Kopia protokołu odbioru instalacji;
9. Zgłoszenie do podłączenia do sieci elektroenergetycznej
10. Zdjęcia dokumentujące istnienie instalacji.
11. Zdjęcie dokumentujące promocję projektu zgodnie z umową powierzenia grantu (nalepki promocyjne są dostępne w sekretariacie UG Białowieża)
Wszystkie dokumenty powinny być spięte oraz włożone do skoroszytu, który umożliwi wpięcie ich do segregatora. Składanie wniosku o wypłatę grantu komplet dokumentów wniosku o wypłatę grantu należy składać wyłącznie w wersji papierowej w 1 egzemplarzu w Urzędzie Gminy, w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem operator pocztowego (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
Grantobiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wypłatę grantu wraz z załącznikami. Wszystkie dokumenty składane przez Grantobiorcę na podstawie Regulaminu powinny być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem/poświadczonych na pierwszej stronie za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony …. (podać nr ostatniej strony), podpisane oraz parafowane na każdej stronie, trwale spięte (zszyte). W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu wskazanego wyżej lub błędu w dokumencie Grantobiorca będzie miał 7 dni kalendarzowych na skorygowanie/uzupełnienie dokumentacji od dnia otrzymania wezwania. Weryfikacja wniosku o wypłatę grantu W przypadku niezłożenia wniosku o wypłatę grantu z załącznikami lub złożenia ich po terminie Grantodawca ma prawo rozwiązać umowę o powierzenie grantu. W przypadku stwierdzenia podczas oceny występowania błędów, omyłek lub rozbieżności w złożonej dokumentacji Grantodawca ma prawo wezwać Grantobiorcę do złożenia wyjaśnień i poprawek we wskazanym terminie


Poniżej zamieszczamy przykładowo uzupełniony wniosek: Przykład wypełnienia wniosku

Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowego projektu znajdują się na dole strony w plikach do pobrania.


/2021-07-30/

Poniżej znajduję się lista osób zakwalifikowanych do projektu „Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Białowieża”


/2021-06-08/

Informujemy, że został przedłużony termin naboru wniosków o grant na instalację paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Białowieża do dnia 07-07-2021 r.


/2021-04-27/

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE BIAŁOWIEŻA

Gmina Białowieża  w związku z otrzymaniem dofinansowania na projekt pt. „Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Białowieża” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza mieszkańców do składania wniosków o grant na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie naszej gminy.

UWAGA WAŻNE !!!
Zanim Państwo zdecydujecie się złożyć dokumenty aplikacyjne, prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami udziału w projekcie. Jeżeli nie jesteście w stanie spełnić chociaż jednej z niżej wymienionych przesłanek to niestety nasz projekt nie jest skierowany do Państwa. Wszystkie te punkty wynikają z warunków i charakteru otrzymanego dofinansowania i  zatwierdzonych dokumentów ( m.in. regulamin naboru wraz  załącznikami), które określają zasady uczestnictwa w  naszym projekcie.

ZŁOŻENIE ANKIETY BADAJĄCEJ ZAPOTRZEBOWANIE NA INSTALACJE OZE W ROKU 2019 BYŁO NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE I NIE JEST RÓWNOWAŻNE Z ZAKWALIFIKOWANIEM SIĘ DO PROJEKTU. NALEŻY ZŁOZYĆ WNIOSEK O GRANT W TRAKCIE TRWANIA NABORU

 1. Wysokość grantu - 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
 2. Forma wsparcia - refundacja poniesionych kosztów – tj. Grantobiorca w pierwszej kolejności z własnych środków pieniężnych opłaca fakturę/rachunek na rzecz wykonawcy, natomiast Gmina Białowieża po zatwierdzeniu wniosku o wypłatę grantu zwraca 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
 3. Grantobiorcą może być osoba fizyczna zamieszkała na terenie Gminy Białowieża w której realizowany jest projekt (Grantobiorca rozliczył PIT za 2018 r. lub 2019 r. wskazując jako miejsce zamieszkania Gminę Białowieża).
 4. Moc inwertera oraz sumaryczna moc paneli fotowoltaicznych wykorzystanych do budowy instalacji fotowoltaicznej nie może przekraczać 120 % rocznego zużycia energii, wykazanego na fakturze za energię elektryczną i musi być nie większa niż 5 kW. Przy czym do weryfikacji wniosku o przyznanie grantu brana będzie faktura za rok 2018, zgodnie z założeniami wniosku aplikacyjnego. Nie dopuszcza się rozbudowy instalacji po jej odbiorze przez Inspektora Nadzoru z ramienia Gminy Białowieża przez okres trwałości projektu, pod groźbą zwrotu grantu.
 5. Grantobiorca posiada prawo własności, współwłasności lub jest posiadaczem innego tytułu prawnego do budynku mieszkalnego i niemieszkalnego na, którym planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych.
 6. Energia elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w ramach Projektu musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, w tym agroturystycznej oraz działalności gospodarczej.
 7. Grantobiorca we własnym zakresie dokonuje wyboru wykonawcy poprzez rozeznanie rynku.

 

Kontakt w sprawie projektu:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej: oze@ug.bialowieza.pl
Telefonicznie: w godz. 13.00-15.00, wtorek i czwartek, telefon: 85-681-24-87 wew. 50

HARMONOGRAM REALIZACJI:

 1. Gmina Białowieża ogłasza nabór wniosków o grant – 06.05.2021 r. – 07.06.2021 r.
 2. Gmina Białowieża ocenia wnioski i kwalifikuje  Grantobiorców do realizacji projektu.
 3. Podpisanie umów o powierzenie grantu pomiędzy Gminą Białowieża a Grantobiorcami.
 4. Grantobiorca zleca wykonanie dokumentacji projektowej (Projekt koncepcyjny należy przesłać w formie elektronicznej na adres: bialowieza.pv@gmail.com).
 5. Inspektora nadzoru z ramienia Gminy akceptuję wykonaną dokumentację projektową.
 6. Grantobiorca w drodze rozeznania rynku wybiera wykonawcę instalacji fotowoltaicznej i podpisuje z nim umowę.
 7. Wykonawca montuje instalację fotowoltaiczną zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.
 8. Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą po wykonaniu instalacji.
 9. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wykonanej instalacji fotowoltaicznej Grantobiorcy i Inspektorowi nadzoru.
 10. Odbiór instalacji przy obecności Inspektora nadzoru.
 11. Wykonawca instalacji, w porozumieniu z Grantobiorcą, dokonuje wszelkich formalności zgłoszenia instalacji do PGE.
 12. Grantobiorca opłaca przelewem fakturę wystawioną przez Wykonawcę.
 13. Grantobiorca składa wniosek o wypłatę grantu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 14. Gmina zatwierdza wniosek o wypłatę grantu oraz wypłaca 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
 15. W okresie trwałości (przez okres trwałości rozumie się okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Gminy Białowieża – Beneficjenta projektu), Grantobiorca zobowiązuje się do przekazywania Gminie Białowieża informacji o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej na każde żądanie Gminy Białowieża, jednak nie rzadziej niż raz w roku, do końca stycznia kolejnego roku. Grantobiorca zobowiązany jest poinformować Gminę Białowieża o ilości wyprodukowanej energii na piśmie lub pocztą elektroniczną.


Niezbędne dokumenty do zapoznania się:
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji.html

Przyjmowanie WNIOSKÓW (dostępnych na stronie www.bialowieza.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy) nastąpi od dnia 06.05.2021 r. od godz. 7:30 i potrwa do 07.06.2021 do godziny 15:30.

Załączniki oraz formularze wniosków do pobrania poniżej.