• Żubry
  • Sarny

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła

Od czwartku (1 lipca) rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od czwartku (1 lipca) rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Do składania deklaracji zobowiązani są wszyscy właściciele lub zarządcy budynku posiadającego źródła ciepła lub spalania paliw do 1MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itp.

W przypadku domów już istniejących, które posiadają źródło ciepła zainstalowane przed 1 lipca 2021 r., czas na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli jest to nowo powstały obiekt i źródło ciepła uruchomione zostanie po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Deklarację można pobrać i złożyć w wybrany sposób:

    przez stronę internetową
    osobiście w Urzędzie Gminy Białowieża
    listownie na adres Urzędu Gminy Białowieża

Aby złożyć deklarację internetowo, trzeba posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza i likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB ma być ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych i platformą informacyjną na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczegółowym danym będzie stanowić narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla mieszkańców zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego lub inwentaryzacji budynku.

Za www.bialystok.pl