• Żubry
  • Sarny

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych

Wykaz dróg powiatowych w Powiecie Hajnowskim przeznaczonych do odśnieżania

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH W OKRESIE ZIMY 2020-2021 ROKU

Plan zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w powiecie hajnowskim obejmuje:
- odśnieżanie i likwidacja śliskości w miejscach decydujących o ruchu (wzniesienia, skrzyżowania, niebezpieczne łuki itp.) dróg pozamiejskich - V standard zimowego utrzymania
- odśnieżanie i likwidacja śliskości zimowej ulic powiatowych w mieście Hajnówka- II standard zimowego utrzymania.

W sezonie zimowym 2020/2021 do zwalczania śliskości (jezdnia posypywana będzie zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg) stosowane będą mieszanki 30 % piaskosoli.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że stosowana piaskosól czy też inne środki (solanki itp.) są skuteczne, gdy temperatura nawierzchni wynosi do - 10°C, a względna temperatura wilgotności wynosi 85% i wzrasta.

W czasie trwania akcji zimowego utrzymania dróg zaangażowana będzie kadra ZDP w Hajnówce do czynnego udziału zarówno przy pełnieniu dyżurów jak też, przy równoczesnym koordynowaniu pracy sprzętu na drogach oraz monitorowaniu stanu przejezdności dróg i likwidacji śliskości zimowej.

Dyżury pełnione będą w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ul. Bielskiej 41 codziennie w godzinach 4:00 - 15:00 w dni robocze i w godzinach 4:00 - 10:00 w dni wolne od pracy w normalnych warunkach atmosferycznych. W warunkach pogarszających się - dyżury będą pełnione nawet całodobowo.

Przyjęto wymóg stałej dyspozycyjności stanu osobowego i środków technicznych zaangażowanych do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.

Przez cały okres trwania akcji zimowego utrzymania dróg, Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce będzie współpracował z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce jak też z samorządami gmin oraz mieszkańcami. Współpraca ta polegała będzie między innymi na realizacji interwencji oraz bieżącym rozpoznaniu stanu przejezdności dróg i ulic.

Nadzór nad całością zimowego utrzymania sprawować będzie Zastępca Dyrektora ZDP -Krystyna Miszczuk:
Telefony kontaktowe:
- stacjonarny: 85 683 20 01, komórkowy:  606 611 823

Za całokształt zimowego utrzymania i prowadzenia akcji odpowiedzialny jest Kierownik Działu Drogowo Mostowego -Sławomir Pankowski.
Telefony kontaktowe:
- stacjonarny: 85 683 20 01, komórkowy: 604 618 584

W zakresie ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg oraz wykazów dróg do odśnieżania .

Zasady prac prowadzonych oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego.
Poszczególnym standardom przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

W przypadku długotrwałych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych niweczących efekty odśnieżania, utrzymanie standardu docelowego może być niewykonalne. Sprzęt będzie zatrudniony w pierwszej kolejności na drogach utrzymywanych w standardzie wyższym, a dopiero później na pozostałych drogach. Może być odśnieżany tylko jeden pas ruchu.