• Żubry
  • Sarny

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie o obowiązkach dotyczących mieszkańców objętych zmianą nazw ulic w Białowieży

O B W I E S Z C Z E N I EWójt Gminy Białowieża informuje, że w związku z podjętymi przez Radę Gminy Białowieży uchwałami w sprawie zmiany nazw ulic: Generała Aleksandra Waszkiewicza na „Stoczek” i Olgi Gabiec na „Pałacowa”, mieszkańcy objęci ww zmianami powinni dokonać następujących zmian:

1. Urząd Skarbowy – należy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne druk ZAP-3.
2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie 7 dni od daty wejścia w życie zmiany powinny złożyć w urzędzie wniosek CEIDG-1.
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,– osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę na formularzu EZP.
4. Banki, dostawcy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych – należy dokonać zgłoszenia zmiany nazwy ulicy.
5. Nie ma konieczności składania korekty deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Ponadto Wójt Gminy Białowieża informuje, że wymiana dokumentów takich jak: dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu są zwolnione od opłat. Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744) dokumenty te zachowują swoją ważność pomimo zmiany nazwy przedmiotowych ulic. Zatem nie ma konieczności zmiany ww. dokumentów.

Wójt Gminy powiadomił: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Urząd Skarbowy w Hajnówce, Pocztę Polską, Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Hajnówce, Prokuraturę Rejonową w Hajnówce, Komendę Powiatową Policji w Hajnówce Posterunek Policji w Białowieży, ZUS, KRUS, PZU, PGE, Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., o dokonanej zmianie nazw ulic.

Uchwała Nr XXXII/171/17 Rady Gminy Białowieża z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Aleksandra Waszkiewicza w miejscowości Białowieża, weszła w życie w dniu 31 sierpnia 2017r.. Uchwała Nr XXXIII/172/17 Rady Gminy Białowieża z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ul. Olgi Gabiec w miejscowości Białowieża, wejdzie w życie w dniu 19 września 2017r.
                            
WÓJT GMINY BIAŁOWIEŻA
Białowieża dnia, 07.09.2017r.

Pliki do pobrania

Przydatne linki