• Żubry
  • Sarny

Rekompensaty w związku z wprowadzeniem czasowego zakazu przebywania

Rekompensaty w związku z wprowadzeniem czasowego zakazu przebywania

Wnioski o rekompensatę w związku z czasowym zakazem przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi

Mając na uwadze rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2193 t.j.), a także ustawę z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1803 z późn. zm.), która przewiduje przyznanie rekompensaty z budżetu państwa określonym podmiotom prowadzącym działalność na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania, uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: Rekompensaty udostępniona została karta usług, która ma na celu przybliżenie procesu ubiegania się o przedmiotową pomoc. Ww. karta zawiera m.in. wykaz podmiotów, które mogą ubiegać się o rekompensatę, informacje o terminach złożenia stosownych dokumentów oraz załatwienia sprawy przez organ, jak również wskazówki, jakie dokumenty należy przygotować, aby ubiegać się o rekompensatę, a także wzór wniosku i załączników niezbędnych do załatwienia sprawy.