• Żubry
  • Sarny

Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości

Informacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Stoczek

WÓJT GMINY BIAŁOWIEŻA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 1164/3 obr. Białowieża, gm. Białowieża, o pow. 0,0277 ha, stanowiącej własność Gminy Białowieża, ujawnionej w księdze wieczystej BI2P/00000512/1 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 112.500,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1. Wadium w pieniądzu w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) należy wpłacić w terminie do dnia 17 lutego 2023 r. na rachunek bankowy nr 50 8071 0006 0014 2393 2000 0050 – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na rachunek bankowy. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białowieża przy ul. Sportowej 1, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, pok. nr 9, tel. (85) 681 24 87 wew. 32.