• Żubry
  • Sarny

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Hajnowskiego

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Hajnowskiego

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2030.

strategia600.JPG

Raport z przebiegu Konsultacji społecznych, dotyczących projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030

 

Proces konsultacji społecznych dla projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030 został przeprowadzony w terminie od 21.08.2023 r. do 25.09.2023 r.

Konsultacje społeczne adresowane były do wszystkich mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych powiatu oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem Powiatu Hajnowskiego.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii oraz ewentualnych uwag do projektu strategii.

W terminie od 21.08.2023 r. do 25.09.2023 r. poprzez przygotowany elektroniczny formularz konsultacyjny można było składać uwagi i propozycje zmian w projekcie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030.

W załączeniu możecie Państwo zapoznać z raportem stanowiącym podsumowanie przebieg konsultacji społecznych.

Załączniki do pobrania:

Zał. 1. Zestawienie uwag wraz ze sposobem rozpatrzenia Ilustracja do artykułu ikonka_pdf_download.png

Zał. 2. Informacje o konsultacjach społecznych Ilustracja do artykułu ikonka_pdf_download.png

Zał. 3. Opinia Dyrektora RZGW w Lublinie Ilustracja do artykułu ikonka_pdf_download.png

Raport z konsultacji społecznych-Strategia Ponadlokalna Powiat Hajnowski Ilustracja do artykułu ikonka_pdf_download.png

 

/24.10.2023


/06.09.2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Białowieża

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zmianami).

Zawiadamiam

o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2030.

Projekt ,,Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opiniami organów właściwych do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Podlaskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego) będą wyłożone do publicznego wglądu w 06.09.2023 r. do 27.09.2023 r. na stronie internetowej http://www.gmina.bialowieza.pl/

Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje można zgłaszać za pomocą formularza elektronicznego, udostępnionego poprzez link znajdujący się w załącznikach do niniejszego zawiadomienia.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Lider jednostek samorządu terytorialnego tworzących Partnerstwo - Burmistrz Miasta Hajnówka.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zmianami), uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu (tj. po 27.09.2023 r.) nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

  1. Projekt „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2030”
  2. ,,Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 – 2030”
  3. Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku
  4. Opinia Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
  5. Obowiązek Informacyjny

Link do formularza uwag: https://forms.office.com/e/xLCQJQq73N


/21.08.2023

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy, Partnerzy Społeczni i Gospodarczy Gminy oraz wszyscy zainteresowani rozwojem Gminy Białowieża a także wszystkich Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego!

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2030.

Projekt Strategii:

Projekt_Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego.pdf (do pobrania niżej)

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 21.08.2023 r. do 25.09.2023 r.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Prosimy o przesłanie uwag i opinii za pomocą przygotowanego formularza elektronicznego, do którego zostaną Państwo przekierowanie po kliknięciu w poniższy link:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5s5-cGHLpEm4a58ng_Sk4eAgVulzy6RJrcaiXRrtuoFUQjEzVjZUUVI3U1VLMzAxSUtFTEU4QU5NOS4u

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania z konsultacji społecznych i zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz na stronie internetowej Gminy Białowieża.

Albert Litwinowicz
Wójt Gminy Białowieża