• Żubry
  • Sarny

Unijna strategia na rzecz ochrony różnorodności biologicznej do 2030 roku

Unijna strategia na rzecz ochrony różnorodności biologicznej do 2030 roku

W maju 2020 roku Komisja Europejska przyjęła dokument pt. „Unijna strategia na rzecz ochrony różnorodności biologicznej do 2030 roku. Przywracanie przyrody do naszego życia”.

Szanowni Państwo,

W maju 2020 roku Komisja Europejska przyjęła dokument pt. „Unijna strategia na rzecz ochrony różnorodności biologicznej do 2030 roku. Przywracanie przyrody do naszego życia”. Obecnie trwają prace zmierzające do wprowadzenia w życie zapisów i wytycznych w ramach przedmiotowej Strategii oraz rozporządzenia UE w sprawie inwazyjnych gatunków obcych.

Strategia zawiera zapisy różnych zobowiązań, które mogą mieć w przyszłości wpływ nie tylko na gospodarkę leśną, ale także na wiele branż, związanych w sposób bezpośredni i pośredni z zasobami przyrodniczymi.
Do dnia 5 kwietnia 2021 roku możliwe jest zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących Strategii i jej wdrażania za pośrednictwem ankiety, dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets/public-consultation

W konsultacjach może wziąć udział każda zainteresowana organizacja publiczna lub prywatna bądź osoba fizyczna. Ww. strona internetowa dostępna jest w różnych wersjach językowych, język strony wybieramy na górze strony. Następnie należy kliknąć na żółte pole „Wypełnij kwestionariusz” („Respond to a questioannaire”), po czym wypełniamy pola niezbędne do rejestracji (imię, nazwisko, e-mail, język). Po wypełnieniu wymaganych pól otrzymujemy na podany adres e-mail, zwierający nazwę użytkownika i link do ustawienia hasła. Oczekiwanie na e-mail może trwać kilkanaście minut. Po ustawieniu hasła, można przystąpić do wypełniania ankiety.

Strategia zakłada m.in. wprowadzenie na 10% terenów lądowych ochrony ścisłej, która w polskim prawie rozumiana jest jako całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz przebiegające tam procesy przyrodnicze. Doprowadzi to do znacznego ograniczenia powierzchni lasów użytkowanych w ramach zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. W załączeniu do pisma przesyła się szczegółowe ekspertyzy dotyczące skutków wdrożenia Unijnej Strategii na rzecz bioróżnorodności
do 2030 roku, które można będzie wykorzystać przy składaniu uwag i wniosków podczas wypełniania ankiety.

Z uwagi na potencjalny szeroki wpływ Strategii na wiele dziedzin codziennego życia i funkcjonowania zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, zachęcamy Państwa gorąco do zaangażowania się w trwający proces konsultacji.

Osobą do kontaktu w sprawach technicznych, dotyczących dostępu do ankiety, jest p. Maria Nowicka-Szpakowicz, adres e-mail: maria.nowicka@bialystok.lasy.gov.pl, tel. 575 003 223.