• Żubry
  • Sarny

XIX Sesja Rady Gminy

XIX Sesja Rady Gminy

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zwołania XIX Sesji Rady Gminy

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zwołania XIX Sesji Rady Gminy

Postanawiam

1. Zwołać XIX Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14:00 dnia 29 lipca 2020r.
2. Ustalić miejsce obrad w  lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1.
3. Zaproponować następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Białowieża.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Białowieża.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pracy międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy międzysesyjnej.
9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Białowieża
    a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białowieża wotum zaufania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego  za 2019 rok   
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białowieża absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Białowieża.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży.  
16. Odpowiedź Wójta na interpelacje, zapytania i wnioski radnych, które wpłynęły na ostatniej sesji lub w okresie międzysesyjnym.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Wołkowycki