• Żubry
  • Sarny

XVI Sesja Rady Gminy

XVI Sesja Rady Gminy

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia18 maja 2020 r. w sprawie zwołania XVI Sesji Rady Gminy w trybie nadzwyczajnym o godzinie 14:00 dnia 25 maja 2020r.

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia18 maja 2020 r. w sprawie zwołania XVI Sesji Rady Gminy w trybie nadzwyczajnym o godzinie 14:00 dnia 25 maja 2020r.

Postanawiam

1. Zwołać XVI Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14:00 dnia 25 maja 2020r.
2. Ustalić miejsce obrad w  lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1.
3. Zaproponować następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Białowieża.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania  przemocy w rodzinie w Gminie Białowieża za 2019 rok.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz programu wspierania rodziny w Gminie Białowieża na lata 2018-2020 za rok 2019.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Przedłożenie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Białowieża.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Białowieża.
9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Programu rewitalizacji dla Gminy Białowieża na lata 2017 – 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Białowieża na okres dłuższy niż 3 lata oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Włodzimierz Wołkowycki

Pliki do pobrania