• Żubry
  • Sarny

XVIII Sesja Rady Gminy

XVIII Sesja Rady Gminy

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania XVIII Sesji Rady Gminy w trybie nadzwyczajnym

Postanawiam

1. Zwołać XVIII Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14:00 dnia 24 czerwca 2020r.
2. Ustalić miejsce obrad w  lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1.
3. Zaproponować następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Hajnówka przez Gminę Białowieża
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Hajnówka przez Gminę Białowieża.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży.
6. Przekazanie skargi na działalność Wójta Gminy Białowieża oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży dla Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białowieża.
7. Stanowisko w sprawie przepisów ochrony przyrody na terenie Gminy Białowieża.
8. Stanowisko w sprawie poparcia projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż szosy granica państwa - Hajnówka jako istotnego elementu poprawiającego bezpieczeństwo ruchu i podnoszącego atrakcyjność turystyczną Gminy Białowieża.
9. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Wołkowycki