• Żubry
  • Sarny

XXI Sesja Rady Gminy

XXI Sesja Rady Gminy

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zwołania XXI Sesji Rady Gminy


Postanawiam

1. Zwołać XXI Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14.00 dnia 7 października 2020r.
2. Ustalić miejsce obrad w  lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1.
3. Zaproponować następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Białowieża.
4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Białowieża.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pracy międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy międzysesyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i dróg gminnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także zezwolenia na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości.
14. Podjęcie stanowiska w sprawie ponowienia skargi.
15. Informacja o realizacji (rozpatrzeniu) interpelacji złożonych w 2019 roku.
16. Analiza oświadczeń majątkowych za 2019 rok.  
17. Odpowiedź Wójta na interpelacje, zapytania i wnioski radnych, które wpłynęły na ostatniej sesji lub w okresie międzysesyjnym.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Wołkowycki