• Żubry
  • Sarny

Zwołanie pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Białowieża

Zwołanie pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Białowieża

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Białowieża

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II
z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Białowieża

Na podstawie art. 20 ust.2 i art. 29 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432 ) Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje:

§1 Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Białowieża na dzień 20 listopada 2018 r. ( wtorek ), o godz. 12°° w siedzibie Urzędu Gminy Białowieża przy ul. Sportowej

§2 Porządek obrad sesji Rady Gminy Białowieża, stanowi załącznik do postanowienia.

§3 Postanowienie przekazuje się do Urzędu Gminy Białowieża w celu zaproszenia radnych Wójta Gminy Białowieża na zwołaną sesję.

§4 Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie informacji Publicznej.

 

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady.
  7. Wybór Przewodniczącego Rady .
  8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
  9. Zamkniecie obrad I sesji.

Czytaj całość w BIP  >>>>>>