• Żubry
  • Sarny

Gospodarka Odpadami

Gospodarka Odpadami

INFORMACJA DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE
Gmina Białowieża gospodaruje odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250). Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3 cytowanej powyżej ustawy obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
    W związku z wejściem w życie Uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Białowieża z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 4 marca 2015r. poz. 640), zawierającej między innymi zapisy: „§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których prowadzone są gospodarstwa agroturystyczne. § 2. Uchwała dotyczy tych części nieruchomości będących w użytkowaniu, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.”,
poniżej przekazuje się  informacje w tej sprawie

1. Z dniem 01 kwietnia 2015r. Gmina Białowieża odbiera odpady komunalne także od tych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne tj. od właścicieli gospodarstw agroturystycznych, za odpłatnością,
2. W przypadku posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych podpisanej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, umowę taka należy wypowiedzieć,
3. Aby określić wysokość opłaty jaką właściciel nieruchomości w części zamieszkałej a w części niezamieszkałej (ta część nieruchomości, na której świadczone są usługi hotelarskie) powinien uiścić do Urzędu Gminy Białowieża za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wypełnić Deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i złożyć w Urzędzie Gminy,  
4. W przypadku nieruchomości w części zamieszkałej a w części niezamieszkałej, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat od liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomości oraz od zadeklarowanej liczby pojemników,
5. Zgodnie z Uchwałą Nr V/25/15 Rady Gminy Białowieża z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia wysokości stawki  tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi na jednego mieszkańca wynosi 13 zł miesięcznie a za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie na jednego mieszkańca wynosi 6,5 zł miesięcznie.  Za pojemniki w gospodarstwie agroturystycznym ustala się odpowiednio:

- stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi:
a) pojemnik na odpady o pojemności 120 l – 20 zł miesięcznie,
b) pojemnik na odpady o pojemności 240 l – 40 zł miesięcznie,
c) pojemnik na odpady o pojemności 1100 l – 95 zł miesięcznie,

- stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny:
a) pojemnik na odpady o pojemności 120 l – 10 zł miesięcznie,
b) pojemnik na odpady o pojemności 240 l – 20 zł miesięcznie,
d) pojemnik na odpady o pojemności 1100 l – 50 zł miesięcznie.

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie w wysokości trzykrotnej wartości  opłaty za miesiąc, wg dotychczasowych zasad tj. w terminach do: 15 marca ; 15 maja; 15 września; 15 listopada, zgodnie ze złożoną deklaracją.
7. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych ww deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody.

 

SEGREGACJA ODPADÓW NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA

Na terenie Gminy Białowieża w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej obowiązywać będzie mieszany pojemnikowo – workowy system zbiórki odpadów.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach min. 120 litrowych, które ustawi właściciel lub użytkownik nieruchomości.
Zbieranie odpadów w sposób selektywny odbywać się będzie bezpośrednio na terenie nieruchomości, czyli zbiórka u ,,źródła’’. Zostaną wprowadzone następujące rodzaje worków do selektywnego zbierania:


1. Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – worek koloru żółtego;
2. Papier, tektura i tekstylia – worek koloru niebieskiego;
3. Szkło i opakowania szklane – worek koloru zielonego;
4. Popiół – worek koloru czarnego.

Odpady zielone mieszkańcy zobowiązani są zagospodarować poprzez gromadzenie odpadów w przydomowych kompostownikach.

Odbiór odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych będzie się odbywać z częstotliwością 1 raz w miesiącu.

Mieszkaniec, który zadeklarował na podstawie złożonej deklaracji prowadzenie segregacji odpadów, a w przypadku stwierdzenia niewłaściwego segregowania, odpady zostaną odebrane jako zmieszane, a to spowoduje, że właściciel nieruchomości zostanie obciążony za odpady jako zmieszane i zostanie zastosowana wyższa stawka opłaty.

Ważna informacja!

Z dniem 13 września 2017 zmianie ulega lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Nowy PSZOK znajdować się będzie na terenie oczyszczalni ścieków w Białowieży (wjazd od ul. Paczoskiego)

Dotychczasowe zasady przyjmowania odpadów do PSZOK pozostają bez zmian.


PAMIĘTAJ!!!
Prawidłowa segregacja u źródła pomaga efektywnie chronić środowisko!

Harmonogram wywozu nieczystości http://puk-hajnowka.pl/menu/kwalifikacje/harmonogram-wywozu-nieczystosci/gmina-bialowieza.html

Przydatne linki