• Żubry
 • Sarny

Gospodarka Odpadami

Gospodarka Odpadami

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA NA OKRES OD 01.04.2021 DO 31.12.2021 - rejon 1

 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA NA OKRES OD 01.04.2021 DO 31.12.2021 - rejon 2


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA NA OKRES 01.01.2021 do 31.03.2021

 

NFORMACJA DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE

Gmina Białowieża gospodaruje odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250). Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3 cytowanej powyżej ustawy obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Białowieża z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 4 marca 2015r. poz. 640), zawierającej między innymi zapisy: „§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których prowadzone są gospodarstwa agroturystyczne. § 2. Uchwała dotyczy tych części nieruchomości będących w użytkowaniu, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.”,
poniżej przekazuje się  informacje w tej sprawie

 1. Z dniem 01 kwietnia 2015r. Gmina Białowieża odbiera odpady komunalne także od tych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne tj. od właścicieli gospodarstw agroturystycznych, za odpłatnością,
 2. W przypadku posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych podpisanej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, umowę taka należy wypowiedzieć,
 3. Aby określić wysokość opłaty jaką właściciel nieruchomości w części zamieszkałej a w części niezamieszkałej (ta część nieruchomości, na której świadczone są usługi hotelarskie) powinien uiścić do Urzędu Gminy Białowieża za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wypełnić Deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i złożyć w Urzędzie Gminy, 
 4. W przypadku nieruchomości w części zamieszkałej a w części niezamieszkałej, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat od liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomości oraz od zadeklarowanej liczby pojemników,
 5. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/186/17 Rady Gminy Białowieża z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia wysokości stawki  tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi na jednego mieszkańca wynosi 16 zł miesięcznie a za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie na jednego mieszkańca wynosi 8 zł miesięcznie.  Za pojemniki w gospodarstwie agroturystycznym ustala się odpowiednio:

- stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi:
a) pojemnik na odpady o pojemności 120 l – 30 zł miesięcznie,
b) pojemnik na odpady o pojemności 240 l – 50 zł miesięcznie,
c) pojemnik na odpady o pojemności 1100 l – 110 zł miesięcznie,

- stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny:
a) pojemnik na odpady o pojemności 120 l – 15 zł miesięcznie,
b) pojemnik na odpady o pojemności 240 l – 25 zł miesięcznie,
d) pojemnik na odpady o pojemności 1100 l – 55 zł miesięcznie.

 1. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych ww deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody.

CZĘSTOTLIWOŚCI I TRYBU UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

§ 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych położonych na terenie gminy Białowieża zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach:

 1. Za I kwartał do 15 marca danego roku;
 2. Za II kwartał do 15 maja danego roku;
 3. Za III kwartał do 15 września danego roku;
 4. Za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

§ 2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1, wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za trzy miesiące, z góry.
§ 3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Białowieża lub w drodze inkasa.
§ 4. Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa powierza się sołtysom poszczególnych sołectw tj.: Podolany; Budy; Teremiski; Zastawa; Stoczek; Pogorzelce; Grudki, Czerlonka.

Informujemy, iż zmienił się numer rachunku bankowego dotyczącego wpłat za odpady komunalne.

Nowy numer rachunku:

93 8071 0006 0014 2393 2000 0440

Podstawa Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

SEGREGACJA ODPADÓW NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA

Na terenie Gminy Białowieża w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej obowiązywać będzie mieszany pojemnikowo – workowy system zbiórki odpadów.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach min. 120 litrowych, które ustawi właściciel lub użytkownik nieruchomości.
Zbieranie odpadów w sposób selektywny odbywać się będzie bezpośrednio na terenie nieruchomości, czyli zbiórka u ,,źródła’’. Zostaną wprowadzone następujące rodzaje worków do selektywnego zbierania:

 1. Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – worek koloru żółtego;
 2. Papier, tektura i tekstylia – worek koloru niebieskiego;
 3. Szkło i opakowania szklane – worek koloru zielonego;
 4. Popiół – worek koloru czarnego.

  Odpady zielone mieszkańcy zobowiązani są zagospodarować poprzez gromadzenie odpadów w przydomowych kompostownikach.

  Odbiór odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych będzie się odbywać z częstotliwością 1 raz w miesiącu.

  Mieszkaniec, który zadeklarował na podstawie złożonej deklaracji prowadzenie segregacji odpadów, a w przypadku stwierdzenia niewłaściwego segregowania, odpady zostaną odebrane jako zmieszane, a to spowoduje, że właściciel nieruchomości zostanie obciążony za odpady jako zmieszane i zostanie zastosowana wyższa stawka opłaty.

Ważna informacja!

Z dniem 13 września 2017 zmianie ulega lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Nowy PSZOK znajdować się będzie na terenie oczyszczalni ścieków w Białowieży (wjazd od ul. Paczoskiego)

Dotychczasowe zasady przyjmowania odpadów do PSZOK pozostają bez zmian.


PAMIĘTAJ!!!
Prawidłowa segregacja u źródła pomaga efektywnie chronić środowisko!

Harmonogram wywozu nieczystości http://puk-hajnowka.pl/menu/kwalifikacje/harmonogram-wywozu-nieczystosci/gmina-bialowieza.html