• Żubry
  • Sarny

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białowieża

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białowieża

Podsumowanie

Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do realizacji przyjętego i zatwierdzonego przez Komisję Europejską (w dniu 10 stycznia 2007 r.) pakietu klimatyczno – energetycznego zawierającego następujące cele strategiczne:

  • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (tj. CO2) przynajmniej o 20% w 2020 r. w porównaniu do poziomu z 1990 r.
  • Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej od 20% w 2020 r. , w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych.
  • Zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię (tj. dzięki zmniejszeniu zużycia energii końcowej).

W związku z tym, każde z państw członkowskich Unii Europejskiej, na koniec 2020 roku, będzie musiało złożyć wiarygodne i udokumentowane sprawozdanie dotyczące wywiązania się z realizacji celów strategicznych.

Opracowanie takiego sprawozdania wymaga zinwentaryzowania efektów wszystkich działań modernizacyjnych, jakie w tym zakresie, zostały już w Polsce wykonane (począwszy od przyjętego roku bazowego). W celu zinwentaryzowania tych działań w skali całego kraju konieczne było przeniesienie tej inwentaryzacji na najniższy szczebel administracji państwowej tj. na tereny administracyjne poszczególnych gmin.

Również nowe działania modernizacyjne – mające za zadanie wypełnienie celów strategicznych - powinny być planowane na szczeblu lokalnym, w zależności do rzeczywistych potrzeb danej gminy.

W nowej perspektywie finansowej Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej około 115,6 mld zł przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.  W jego ramach dofinansowane zostaną projekty w zakresie sektora energetycznego, przede wszystkim w obszarach odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Pierwszeństwo w przyznaniu tych środków będą miały te projekty, które zostały zaproponowane w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej - w celu spełnienie celów strategicznych pakietu klimatyczno – energetycznego na terenie danej gminy. W związku z powyższym Gmina Białowieża zleciła wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białowieża został wykonany na postawie umowy nr IP.271.11.2014 zawartej w dniu 1 października 2015 r. pomiędzy Gminą Białowieża a Instytutem Innowacji i Technologii Politechniki Białostockie sp. z o.o. Głównym zadaniem Planu jest wskazanie kierunków i sposobów zrównoważonego i niskoemisyjnego rozwoju Gminy  w perspektywie do 2020 roku.