• Żubry
  • Sarny

Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Białowieża

Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Białowieża

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Białowieża do pobania.