• Żubry
  • Sarny

Rewitalizacja

Rewitalizacja

/07.12.2017/

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi konsultacjami projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Białowieża na lata 2017-2024 Wójt Gminy zaprasza wszystkich mieszkańców, Radnych, Sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych a w szczególności mieszkańców obszaru rewitalizacji „Białowieża – Centrum” z ulic : Stoczek (dawna Waszkiewicza), Sarnia, Sportowa, Kolejowa, Parkowa, Park Pałacowy, na:

spotkanie konsultacyjne Lokalnego Programu Rewitalizacji
które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białowieży.
Początek spotkania – godz. 16:00Celem spotkania jest zebranie uwag, w szczególności od mieszkańców terenów rewitalizowanych i innych zainteresowanych podmiotów, na temat przygotowanego projektu Programu Rewitalizacji.

Serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniu i współdecydowaniu o kierunkach zmian w Gminie Białowieża.


Grzegorz Kasprowicz
Wójt Gminy Białowieża


/06.12.2017/

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Białowieża na lata 2017-2024.

Wszelkie uwagi, opinie sugestie możecie Państwo zgłaszać na specjalnym formularzu (patrz załącznik poniżej) do dnia 27 grudnia 2017 roku

Konsultacje społeczne projektu Programu Rewitalizacji będą przeprowadzone w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (dostępny na stronie internetowej oraz w Urzędzie w Sekretariacie). Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a. drogą elektroniczną na adres e-mail:  j.parchotik@ug.home.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne projektu Programu Rewitalizacji”

b. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Białowieży, Sportowa 1, 17-230 Białowieża  z dopiskiem: „Konsultacje społeczne projektu Programu Rewitalizacji”

c. bezpośrednio do Sekretariatu w Urzędzie Gminy w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkanie otwarte z mieszkańcami gminy a w szczególności z mieszkańcami obszaru rewitalizacji „Białowieża – Centrum”: Stoczek (dawna Waszkiewicza), Sarnia, Sportowa, Kolejowa, Parkowa, Park Pałacowy umożliwiające omówienie najważniejszych zagadnień  zawartych w Programie Rewitalizacji a także przedstawienie uwag, opinii w formie dyskusji.  Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.


/21.11.2017/

Szanowni Państwo,     

Dn. 16 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy w Białowieży odbyło się II Spotkanie konsultacyjne, w ramach opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Białowieża na lata 2017-2024. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele instytucji i organizacji, przedsiębiorcy. Celem spotkania było omówienie wyników diagnozy, na podstawie której został wytypowany obszar Gminy do rewitalizacji. Jest on podstawą do dalszych działań, gdyż to na nim będą realizowane projekty związane z odnową naszej Gminy w ramach Programu Rewitalizacji.

Po zapoznaniu się z prezentacją nt. diagnozy obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego (prezentacja do pobrania w plikach na dole strony) miała miejsce dyskusja o kierunkach proponowanych działań.  W drugiej części odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy spotkania, pracując w grupach, stworzyli zarys przyszłych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Odnieśli się w ten sposób do potencjału obszaru rewitalizowanego nazywanego umownie Białowieża – Centrum.

Po zaakceptowaniu zakresu obszaru rewitalizacji przez Gminę Białowieża, rozpoczął się nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych (fiszka projektowa do pobrania w plikach na dole strony). Fiszki można składać bezpośrednio w formie papierowej w Urzędzie Gminy w sekretariacie oraz w wersji elektronicznej e-mail: j.parchotik@ug.bialowieza.pl.

Termin składania fiszek projektowych mija 28 listopada 2017 r. Zachęcamy do przedstawiania propozycji projektów, które mogłyby zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacyjnym z pożytkiem dla mieszkańców Gminy Białowieża.


/09.11.2017/

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,
Gmina Białowieża jest w trakcie opracowania dokumentu strategicznego pn. Program Rewitalizacji Gminy Białowieża na lata 2017-2024. Dokument ten odgrywać będzie bardzo ważną rolę w zarządzaniu Gminą. Pozwoli bowiem wyznaczyć obszary najbardziej problemowe na terenie Gminy Białowieża oraz określić priorytetowe działania w zakresie ich rewitalizacji . Będzie również podstawą do ubiegania się o środki unijne na realizację przyszłych projektów rewitalizacyjnych.

Serdecznie zapraszam wszystkich Mieszkańców
Gminy Białowieża na II spotkanie rewitalizacyjne
które odbędzie się
dnia 16 listopada 2017 o godz. 16:00
w budynku Urzędu Gminy w Białowieży

Na spotkaniu omówimy wyniki Diagnozy na podstawie której został wytypowany obszar Gminy do rewitalizacji. Jest on podstawą do dalszych działań, gdyż to na nim będą realizowane projekty związane z odnową naszej Gminy w ramach Programu Rewitalizacji.
Serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniu i współdecydowaniu o kierunkach zmian w Gminie Białowieża.

Grzegorz Kasprowicz
Wójt Gminy Białowieża


Szanowni Państwo,     

Gmina Białowieża pozyskała środki Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Dokument będzie koncentrować się na najbardziej problemowych (zdegradowanych) obszarach gminy oraz przedstawiać będzie spójną wizję obszaru zdegradowanego po wyjściu z kryzysu. Program będzie stanowić podstawę do pozyskiwania środków europejskich na działania związane z rewitalizacją obszarów problemowych gminy.
Oznacza to, że w toku przygotowania dokumentu na podstawie danych statystycznych oraz subiektywnych wskazań przez mieszkańców i instytucje (ankiety) wyznaczone zostaną obszary zdegradowane. Kolejnym krokiem będzie określenie obszarów rewitalizowanych, gdzie w przyszłości  będą realizowane projekty rewitalizacyjne.

W międzyczasie prowadzone są otwarte konsultacje w formie m.in. spotkań i ankiet.  Dnia 30 października br. w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami i przedstawicielami instytucji i organizacji. Podczas spotkania, w którym udział wzięło 12 osób,  przedstawiono zakres prac oraz przybliżono pojęcie rewitalizacji ( zobacz uproszczoną prezentację ze spotkania ). Odbyła się też dyskusja na temat głównych problemów występujących w gminie oraz przyszłych potencjalnych projektów rewitalizacyjnych. Uczestnicy spotkania uzupełnili ankiety oraz podjęli się ich dalszej dystrybucji, wśród osób, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu.
Przypominamy, że ankiety zarówno dla mieszkańców, jak tez dla instytucji są dostępne na stronie w zakładce Rewitalizacja  oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

Ankiety będą przyjmowane w formie papierowej w Urzędzie Gminy w sekretariacie oraz w wersji elektronicznej mail:  j.parchotik@ug.bialowieza.pl

Termin składania ankiet mija 7 listopada 2017 r. Zachęcamy do licznego udziału w konsultacjach dotyczących Państwa najbliższego otoczenia.